Kajaanin Rotaryklubi ry´n säännöt 2010-08-03
Kajaanin Rotaryklubi ry´n säännöt
2010-08-03

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kajaanin Rotaryklubi ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistystä nimitetään säännöissä klubiksi.

2 § Tarkoitus ja tavoite
Klubin tarkoituksena on vaalia palvelemisen ihannetta ja innostaa jäseniään toteuttamaan sitä yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa toiminnassaan sekä kansainvälisissä suhteissaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, retkeilyjä, juhlia ja muita samanlaisia, yhdistystoiminnassa tavanomaisia tilaisuuksia. Klubi ei tavoittele taloudellista ansiota jäsenilleen eikä pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.

3 § Jäsenyys
Hallitus kutsuu klubin varsinaisiksi jäseniksi täysi-ikäisiä, hyvämaineisia ja hyvät luonteenominaisuudet omaavia henkilöitä, jotka edustavat eri ammatteja ja joiden toimipaikka tai asunto sijaitsee Kainuun maakunnassa. Klubi voi myös kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole klubissa äänioikeutta eikä velvollisuutta jäsenmaksujen suorittamiseen. Kunniajäsen ei samanaikaisesti voi olla varsinainen jäsen.

4 § Hallitus
Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat seuraavat, vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä:
a. puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi,
b. edellisen toimintavuoden puheenjohtaja, jota kutsutaan past presidentiksi,
c. seuraavan toimintavuoden puheenjohtaja, jota kutsutaan president elect'iksi,
d. edellisen toimintavuoden vuosikokouksessa valitut seuraavat jäsenet: yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa, joita sanotaan varapresidenteiksi, sihteeri, yksi tai kaksi varasihteeriä, yhdestä kolmeen klubimestaria sekä rahastonhoitaja. Hallitus kokoontuu presidentin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Klubin nimen kirjoittavat presidentti ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi myös määrätä rahastonhoitajan tai hallituksen muun jäsenen yksin merkitsemään klubin nimen.

5 § Toiminta- ja tilivuosi
Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan kalenterivuoden kesäkuun 30. päivänä.
Klubin tilinpäätös on valmistettava syyskuun 15. päivään mennessä, jolloin tilit viimeistään on annettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

6 § Kokoukset
Klubi kokoontuu vähintään kahdesti kuukaudessa.
Klubin talousarviokokous pidetään heinä- tai elokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaali,
b. hallituksen kulumassa olevaksi tilivuodeksi ehdottaman talousarvion käsittely,
c. jäsenten klubille suoritettavien liittymis- ja vuosimaksujen suuruuden vahvistaminen kulumassa olevaksi tilivuodeksi, ja
d. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
Ylimääräisiä talousarviokokouksia pidetään, kun klubin hallitus katsoo siihen syytä olevan, ja niissä käsitellään seuraavat asiat:
a. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali,
b. tilanteen vaatimat muutokset talousarviokokouksessa vahvistettuun talousarvioon, sekä
c. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.
Klubin vuosikokous pidetään loka- tai marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali,
b. klubin kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja edellisen tilivuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto,
c. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen,
d. hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 4 §:n määräämissä rajoissa,
e. klubin puheenjohtajan vaali siksi toimintavuodeksi, joka seuraa kulumassa olevaa toimintavuotta seuraavaa toimintavuotta,
f. klubin hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan ja edellisen toimintavuoden puheenjohtajan vaali seuraavaksi toimintavuodeksi,
g. toiminnantarkastajan ja hönen varamiehensä valinta ja
h. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

7 § Kokouskutsut
Talousarvio- ja vuosikokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Ylimääräisiä klubikokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Tällaiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla kuin talousarvio- ja vuosikokoukset, mutta yhtä viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan suullisin ilmoituksin klubin säännöllisissä viikkokokouksissa.

8 § Toimintaohjeet
Klubi vahvistaa näiden sääntöjen puitteissa itselleen erilliset toimintaohjeet, joissa säädetään yksityiskohtaisemmin klubin sisäisistä toimintamuodoista sekä klubissa noudatettavista menettelytavoista Kansainvälisen Rotaryn periaatteiden mukaisesti sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen tai yhdistyslain kanssa.

9 § Äänestykset
Puheenjohtajan ja hallituksen muitten jäsenten vaali tapahtuu, ellei yksimielisyyteen päästä, suljetuin lipuin. Muuten päätetään asiat klubin kokouksissa avoimin äänestyksin ja, lukuun ottamatta 10. §:ssä tarkoitettuja tapauksia, yksinkertaisin äänten enemmistöin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja klubin purkaminen
Sääntöjen muutosehdotus tai ehdotus klubin purkamisesta on, sitten kun hallitus on sitä käsitellyt, toimitettava kullekin jäsenelle vähintään 30 päivää ennen sitä kokousta, jossa asia otetaan käsiteltäväksi. Käsiteltäessä näiden sääntöjen muutosehdotuksia tai ehdotusta klubin purkamisesta on kokoukselle valittava puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Klubin sääntöjen muuttamista koskeva asia vaatii tullakseen hyväksytyksi, että 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta. Klubin purkamista koskeva päätös on voimaan tullakseen tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä klubin kokouksessa, ja se vaatii kummassakin kokouksessa 3/4 määräenemmistön kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

11 § Varojen käyttö klubin purkautuessa
Jos klubi purkautuu tai lakkautetaan, ovat sen varat käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan Rotaryaatetta edistävään tarkoitukseen.

******************